Tietosuojaseloste

Tämä on Kolmen Koukun Oy:n EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste.
Viimeisin muutos 22.11.2019.

Rekisterinpitäjä
Kolmen Koukun Oy
y-tunnus 2790342-9
c/o Tuire Holopainen
info@kolmenkoukun.fi

Yhteyshenkilö
Tuire Holopainen
puh. 040 024 2330
info@kolmenkoukun.fi

Rekisterin nimi
Kolmen Koukun Oy majoittujat

Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste ja tarkoitus
EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on rekisterinpitäjän oikeutettu etu. Kolmen Koukun Oy kerää Saariselällä Raitopolku 4:ssä majoittuvien henkilötiedot. Tietoja käytetään majoitustoiminnan hoitamiseen kuten ennakkotietojen lähettämiseen, laskutukseen, majalle unohtuneista tavaroista ilmoittamiseen jne. Tietoja säilytetään enintään kolme vuotta.

Tietoja voidaan käyttää majan markkinointiin niille majassa majoittuneille, joilta on saatu tietojen käyttöön erillinen lupa. Ulkopuolisille tietoja luovutetaan vain lain edellyttämällä tavalla viranomaiskäyttöön.

Rekisterin tietosisältö
Nimi, osoite, sotu, puhelinnumero, sähköpostiosoite ja matkan tarkoitus (työ/huvi/muu).

Säännönmukaiset tietolähteet
Majoittujien itse ilmoittamat tiedot.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Rekisterin tietoja ei luovuteta ulkopuolisille; viranomaisille pyydettäessä. Rekisteri ja rekisterinpitäjän järjestelmä sijaitsevat EU:n alueella, mutta rekisterinpitäjällä on palvelun toteuttamista varten myös oikeus siirtää henkilötietoja Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle tietosuojalainsäädännön mukaisesti.

Rekisterin suojauksen periaatteet
A Manuaalinen aineisto
Säilytys lukitussa tilassa.

B ATK:lla käsiteltävät tiedot
Lomakkeiden sopimuksen mukainen säilytys Finnish Net Solutions Oy:n palvelimilla.

Tarkastusoikeus ja muut rekisteröidyn oikeudet
Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus muun muassa
• Pyytää rekisterinpitäjältä pääsy häntä itseään koskeviin henkilötietoihin sekä oikeus pyytää kyseisten tietojen oikaisemista tai poistamista taikka käsittelyn rajoittamista. Pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).
• Tehdä valitus henkilötiedon käsittelystä valvontaviranomaiselle; tietosuojavaltuutetun yhteystiedot löytyvät osoitteesta tietosuoja.fi